عروسک سنگ صبور

Monday, December 05, 2005

جايي نرفته بودم همين حوالي مي چرخيدم


رفته بودم چند روزي براي خودم
با خودم خلوت كرده بودم
اون بالا ، بالاي صفحه بلاگم هم نوشتم
every body needs to be on their own some times!
گاهي وقتا دلم مي گيره وقتي مي بينم كه من چه طور به مردم و روابطم نگاه مي كنم و بعد بقيه چطور دچار سوءتفاهم مي شن
هميشه راست گفتن در بزخورد باديگران هميشه بايد حد نگه داشت

بدبختي دنيا اين است که اشخاص نادان و کم هوش اعتماد عجيبي به خود دارند و اشخاص دانا و باهوش در شک و ترديد به سر مي برند.

براي دشمنانت، کوره را آنقدر داغ مکن که حرارتش خودت را هم بسوزاند.

توفيق زندگي هر كس تابع ميزان شهامت اوست.

وقتی که بجز عشق چیزی برایمان باقی نمانده باشد، برای نخستین بار آگاه میشویم که فقط عشق کافی است


بهتر زندگي کنيم

در پـــــــــي کسي باشيد که شما را محض خاطر تفاوتهايتان دوست بدارد، نه به رغم آنها . اگر چنين کسي را يافتيد، عشق مادام العمر خود را پيدا کرده ايد . خوشبختانه همگي ما موجودات منفردی هستيم که از بسياری لحاظ به هم شبيهيم، با اين وجود از بهضي لحاظ هم با هم متفاوتيم .

همين تفاوتهاست که هويت ما را ميسازد و راستای رشد و دگرگوني ما را تعيين ميکند . بهنجار بودن، اين نيست که يگانگي خود را از دست بدهيم و با بقيه همرنگ باشيم . بهنجار بودن اين است که به سلوک يگانه و ويژه خود بباليم و فخر کنيم .

همانا اين جنبه از وجود ماست که عامل جذب ديگران است و عاشقانه ترين هديه ای که ميتوانيم به آنها پيشکش کنيم .

posted by عروسک سنگ صبور at 12:35 PM 0 comments