عروسک سنگ صبور

Monday, June 19, 2006

آرزو


آرزو کن
رها کن
معجزه شو خواهی دید...

خدایا آرزو می کنم...
خدایا آرزو می کنم...
خدایا آرزو می کنم...
خدایا آرزو می کنم...
خدایا آرزو می کنم...
خدایا آرزو می کنم...
خدایا آرزو می کنم...
خدایا آرزو می کنم...
خدایا آرزو می کنم...
خدایا آرزو می کنم...
خدایا آرزو می کنم...
خدایا آرزو می کنم...
خدایا آرزو می کنم...
خدایا آرزو می کنم...
خدایا آرزو می کنم...
خدایا آرزو می کنم...
خدایا آرزو می کنم...
خدایا آرزو می کنم...
خدایا آرزو می کنم...
خدایا آرزو می کنم...
خدایا آرزو می کنم...
خدایا آرزو می کنم...
خدایا آرزو می کنم...
خدایا آرزو می کنم...


و رهاشون می کنم

posted by عروسک سنگ صبور at 1:15 PM 0 comments

Sunday, June 18, 2006

لایه


از لای هزار لایه آدمها که رد بشی
تازه می بینی که رسیدی به موانع!

posted by عروسک سنگ صبور at 2:18 PM 0 comments

Sunday, June 11, 2006

ابر


همیشه تو یه ارتفاعی از جو دیگه ابری وجود نداره!
اگه یه وقتی آسمونه دلت ابری بود
بدون که به اندازه کافی اوج نگرفتی...

اینو هی با خودم تکرار می کنم

posted by عروسک سنگ صبور at 4:23 PM 0 comments