عروسک سنگ صبور

Wednesday, June 06, 2007

تکرارآنان که اشتباهاتشان را فراموش می کنند
محکومند به تکرار آن...

posted by عروسک سنگ صبور at 4:26 PM 0 comments