عروسک سنگ صبور

Sunday, November 20, 2011

You know....

تو از مرد رویاهام بهتری...
می تونم لمست کنم!


posted by عروسک سنگ صبور at 9:23 AM 1 comments

Wednesday, November 02, 2011

گاهی...

گاهی هم پیش می آد که خوشحالیت درست عین یه بادکنک جذاب قرمز تو صورتت بترکه!!!


posted by عروسک سنگ صبور at 4:29 PM 2 comments