عروسک سنگ صبور

Monday, March 12, 2012

هاگ لازم


در گلوی من
ابر ِ کوچکی ست

می‌شود مرا بغل کنی؟
قول می‌دهم
گریه
کم کند...

-مژگان عباسلوposted by عروسک سنگ صبور at 11:46 AM

<< Home