عروسک سنگ صبور

Monday, March 12, 2012

کمی صبر کن

 
صبر کن، کمی صبر کن... بزار نقاب از چهره بردارم
.
.
.
اینبار من را با همه خستگی هایم، با همه زخم هایم ببین!
خودت خواستی!
posted by عروسک سنگ صبور at 11:53 AM

<< Home