عروسک سنگ صبور

Saturday, January 26, 2013

باور بزرگ شدن

بعد از رابطه های طولانی و خوب ( تاکید می کنم خوب، بدون مشکل) عین یک جنگ تن به تن، کلی انرژی از دست می دی، خسته ای، دلت شکسته، هزاران چرا تو زهنت داری اما دیگه مثل قدیما جون هم نداری، نه وقت اضافه می خوای نه توان باز دویدن رو داری
تنها گوشه ای می شینی بی صدا، بی هیاهو و فکر می کنی، من بهش می گم غور می کنی ( یعنی در خودت فرو می ری)، مطمئنا به زودی از این حالت در می آی، بلند می شی و می ری بین مردم و درست لحضه ای که باور نداری با لبخند جادوییت کسی رو که باید جذب خواهی کرد، اما.....
باور اینکه بزرگ شدی، صبور شدی، آروم شدی، به این بلوغ رسیدی که باید رها کنی مثل یک مریضی سخت رخت خوابیه که میگذره اما سخته!
posted by عروسک سنگ صبور at 8:20 AM

<< Home