عروسک سنگ صبور

Wednesday, February 27, 2013

When you really love someone; age, distance, height, weight is just a damn number

یادم می آد یه روزی که باهم بودیم در خوشی و سر مستی ازش پرسیدم چقدر منو دوس داری؟ اون لحظه که ازش اینو پرسیدم توی بغلش بودم شب خوبی رو گذرونده بودیم و همه چی روبه راه بود، با خونسردی نگاهم کرد یه بوسه به پیشونی ام زد و گفت هیچی!
پریدم هوا ، با خنده و جیغ وداد و کوبیدن متکا تو سرش می پرسیدم هیچی می خندید و سعی می کرد یه جوری آرومم کنه... از اون روز مدت زیادی می گذرهف از رفتنش هم، البته شاید واسه من زیاد گذشته باشه!
دیشب داشتم یک فیلم می دیدم از سینمای کره، داستان فیلم رو کاری ندارم، اما بعد از دیدنش کمی فرصت داشتم که فکر کنم، دیدم بنده خدا راست گفته بود... اگه واقعا دوست داشتن یا عشقی تو یه رابطه باشه، دلیل جدا شدن نمی تونه این باشه که ما کاملا با هم فرق داریم، هدف هامون فرق داره، تو تو این سنی و من نیستم و.... اگر واقعا کسی رو دوست داشته باشیم حالا عشق پیشکش، همیشه بهانه ای برای موندن پیدا می کنیم.
به حرفهایی که دیگران می زنن گاهی هم گوش بدیم هرچند اگر حرفی نیستن که دوسش داشته باشیم

posted by عروسک سنگ صبور at 8:14 AM

2 Comments:

خیال می کنیم یه شوخیه،‌ هرچیزی غیر از واقعیت.... اما حقیقت همینه

3:24 PM  

حقیقت نه به رنگ است و نه بو، نه به های است و نه هوی
نه به این است و نه او، نه به جام است و سبو
گر به این نقطه رسیدی به تو سر بسته و در پرده بگویم

تا کسی نشنود این رازِ گهربارِ جهان را :

آنچه گفتند و سُرودند، تو آنی خودِ تو جان جهانیگر نهانی و عیانی تو همانی که همه عمر به دنبالِ خودت نعره زنانی
تو ندانی که خود آن نقطۀ عشقی
تو خود اسرارِ نهانی

1:59 PM  

Post a Comment

<< Home