عروسک سنگ صبور

Saturday, March 16, 2013

براي رسيدن به چيز بزرگتري در زندگي بايد گاهي دست ها را خالي كرد...
posted by عروسک سنگ صبور at 2:38 PM

<< Home