عروسک سنگ صبور

Sunday, April 15, 2012

ضعف من

  هر آدمی یک نقطه ضعفی داره،بزرگترین نقطه ضعف من توی ریلیشن شیپ اینه که هی فیلمو می زنم جلو،هی می خوام ببینم تهش چی میشه!

posted by عروسک سنگ صبور at 5:59 PM

<< Home