عروسک سنگ صبور

Tuesday, May 15, 2012

نیستی اما هستی

 چنان بودنت در بودنم ته نشین شده که مرا از من گریزی نیست...
posted by عروسک سنگ صبور at 9:34 AM

<< Home