عروسک سنگ صبور

Thursday, April 11, 2013

فال من

فال تاروت امروز من:
رابطه جديد، كار يا شروعي جديد!


چندين ماه از جدا شدنمون ميگذره، تو اين چند ماه از هم بيخبر نبوديم، حتي چندباري هم ديديم همو.
رابطه هاي عميق معمولاً تا چند وقت تركش هاش باقي مي مونه و به راحتي به دست فراموشي سپرده نميشه.
براي خيلي ها سواله كه چرا هنوز تنهام، چرا معاشرت نمي كنم، چرا تلفنم زنگ نمي خوره يا اس ام اسي برام نميآد
با اينكه آدم معاشرتي هستم و در جمع ها محور توجه چرا كمي دوري گزيدم،
اما جوابش خيلي ساده است.
عمق رابطه ها بعد از تموم شدنشون مشخص ميشه و اين مقايسه لعنتي!!!
مدام در حال مقايسه اي، پس بايد رها كني همه چيز و همه كس رو تا به وقتش

من هميشه به اين معتقدم كه بدترين و بهترين اتفاقات درست زماني مي افتن كه اصلا انتظارشو نداري
posted by عروسک سنگ صبور at 2:09 PM

<< Home