عروسک سنگ صبور

Wednesday, June 13, 2012

پیاده روی

پیاده روی زمان بسیار مناسبی برای فکر کردن، رها کردن ، رها شدن و حتی رسیدن به نتیجه هایی که خیلی وقته معوق موندنه. با دوستی در حال قدم زدن بودن و داشتیم گپ می زدیم، برام از آدمی می گفت که در حال حاضر تو زندگیشه. وقتی داشتم براش مثالی از خودم و گذشته می زدم یهو دیدم، ای وای! زندگی عجب چیزه عجیبیه!!! درست اون چیزی رو سر راهت می زاره که همیشه از کنارش رد شدی بی توجه، بدون اینکه بدونی اون همونجا برای آرامش تو منتظر بوده و زیر لب دعا می کرده...
posted by عروسک سنگ صبور at 12:40 PM

0 Comments:

Post a Comment

<< Home