عروسک سنگ صبور

Wednesday, July 26, 2006

لجبازی


آدم توی زندگی برای هرچیزی یه پا، یه همراه می خواد
حتی توی لجبازی

posted by عروسک سنگ صبور at 2:15 PM 0 comments

Monday, July 24, 2006

جادهدلم می خواد بشینم پشته ماشینم و برم
کجاش مهم نیست
فقط برم
انگار که جاده ها دارن صدام می زنن
به استراحت نیاز دارم

رسیدم به یه تابلوی بزرگ که روبرومه روش نوشته:

جاده عشق سرعت مجاز داره
اگر تند بری تضمینی برای رسیدن وجود ندارهposted by عروسک سنگ صبور at 3:30 PM 0 comments

Saturday, July 01, 2006

مهتاب رفت


تلفنم که زنگ خورد از دیدن اسم مرسده رو صفحه موبایل ذوق زده شدم
خیلی وقت بود ازش خبر نداشتم
صداش داشت می لرزید
ازم پرسید چه خبر؟
دلم یهو ریخت
گفت مهتاب مرده
خودکشی کرده
باورم نمی شد
گفتم مگه ایران بود؟
چرا؟
کی؟
از بالای یه برج خودشو انداخته
باورم نمی شه
مهتاب سرزنده
مهتاب خندون
امروز ختمش توی مسجدالرضا است

باورم نمی شه
چند وقت پیش دیدمش

تولدش دعوت بودم نرفتم
وای خدا
امیدوارم از دستم نارحت نباشه
خدایا ببخش و بیامرزش


مهتاب میرزایی فوت کرد کی باورش می شه.....

posted by عروسک سنگ صبور at 4:45 PM 0 comments