عروسک سنگ صبور

Thursday, May 31, 2007

سیب سرخ رفاقتدیگر مرا به معجزه عشق دعوت نمی کنی
با من ز درد حادثه صحبت نمی کنی
بیمار عشق توست پرستوی روح من
از این مریض خسته عیادت نمی کنی
گلهای باغ خاطره در حال مردنند
به یاسهای تشنه محبت نمی کنی
امروز سیب سرخ رفاقت دلش گرفت
این سیب را برای چه قسمت نمی کنی؟؟؟

posted by عروسک سنگ صبور at 9:45 AM 0 comments

Tuesday, May 29, 2007

من می خوام بگموای عاشقونه این آهنگ دانوب دوست دارم
posted by عروسک سنگ صبور at 3:05 PM 2 comments