عروسک سنگ صبور

Saturday, October 11, 2008

چشم

و من استادم!
استاد در چشم زدن خودم! و همه چیزهایی که برام خوشحال کننده است....
باید برای خودم چشم زخمی بخرم به وسعت افکارم
به اندازه رویاهای شیرینی که بر سرم می شکنند...
posted by عروسک سنگ صبور at 4:47 PM 0 comments