عروسک سنگ صبور

Wednesday, July 29, 2009

غر

غرغر غرغر غرغر غرغر غرغر غرغر غرغر غرغر غرغر غرغر غرغر غرغر غرغر غرغر غرغر غرغر غرغر غرغر غرغر غرغر غرغر غرغر غرغر غرغر غرغر غرغر غرغر غرغر غرغر غرغر غرغر غرغر غرغر غرغر غرغر
وای چقدر حالم بهتر شد
posted by عروسک سنگ صبور at 9:57 AM 0 comments

Tuesday, July 28, 2009

من و تو...

میون گفتگوی ما نم نم بارون نمی آد
چترو ببند تو جاده مون عطر بهارون نمی آد
ما زیر بارون بهار رفتیم و عاشق نشدیم
داغ به دلهامون زدیم و بازم شقایق نشدیم
من و تو عاشق نشدیم
دلهای ما پر ندارن
کلاه دادیم نفهمیدیم که عاشق ها سر ندارن
posted by عروسک سنگ صبور at 2:56 PM 0 comments