عروسک سنگ صبور

Sunday, July 31, 2011

who are you?!

"Who are you to judge the life I live?
I know I'm not perfect
-and I don't live to be-
but before you start pointing fingers...
make sure you hands are clean!"
— Bob Marley


posted by عروسک سنگ صبور at 9:40 AM

Wednesday, July 27, 2011

همین جوری!

دل من مثل ایستگاه قطاری است در شهری از یاد رفته،
سوت و کور، بی هیاهو،

دل تو مثل تازه ایستگاهی است،
درست همان هنگام که قطار شیهه کشان می رسد،

هیچ دقت کرده ای به انگشتانت وقتی مرا نشانه می گیری؟!
انگشت اشاره ات رو به من است اما چهار انگشت دیگرت خودت را محکوم می کنند...


posted by عروسک سنگ صبور at 11:08 AM

Friday, July 22, 2011

بدهکار

و چه بدهکارم من به خودم، به ایمانم، به روحم بابت تمام "دوست دارم "هایی که نگفتم و بلعیدمشان تا ثابت کنم روشنفکرم... تا بگویم منطقی هستم و نبودم!!!


posted by عروسک سنگ صبور at 6:54 PM 2 comments