عروسک سنگ صبور

Monday, August 15, 2011

قبرستون

حس تلخیه، این که بدونی جایی زندگی می کنه که قبرستون امکاناته! قبرستون استعدادها، قبرستون آرزوها... اینجا همه چی هست اما به خاک سپرده شده یا می شه!!!


posted by عروسک سنگ صبور at 1:19 PM