عروسک سنگ صبور

Saturday, November 17, 2012

...


 مرا منع می کنی از دوست دارم گفتن،
از نشان دادن عشقم،
از قلیان احساستم،
مرا منع می کنی با هر بار ترسی که توی چهره ات می دود،

نترس وقت رفتن که برسد ، نجیب ترینم، سرم را پایین می اندازم و حسرت بغل می کنم همین، مگر قبلی ها را گاز گرفتم، نترس!
posted by عروسک سنگ صبور at 8:22 AM